Statut

Statut

 

Na temelju članka 53. Zakona o športu (NN br. 71/06), članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) te članka 22. i 23. Statuta Hrvatskog Paraolimpijskog odbora Skupština Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom na sjednici održanoj dana 20.svibnja 2015.godine donosi

 

S T A T U T      

ZAGREBAČKOG ŠPORTSKOG SAVEZA

 OSOBA S INVALIDITETOM

 

 

I        OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Savez): o amblemu, odnosno znaku, o ciljevima, te poslovima i djelatnostima, o sredstvima, o članstvu, o tijelima upravljanja i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu, o obavezama i odgovornostima, načinu prestanka rada , izboru i opozivu likvidatora Saveza i postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Saveza.

 

Članak 2.

Ovim Statutom prihvaćaju se načela izvorišnih osnova i temeljnih odredaba Statuta Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

 

Članak 3.

Naziv Saveza je: Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom.

Skraćeni naziv je: ZŠSOI.

Sjedište Saveza je: Zagreb,Savska cesta 137.

Savez djeluje na području Grada Zagreba.

 

Članak 4.

U Savez se udružuju savezi, športska društva i športske udruge (športski klubovi) osoba s invaliditetom registriranih pri nadleđžnom tijelu gradske uprave Grada Zagreba.

Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Savez je nevladina, neprofitna, jedinstvena, dragovoljna i nestranačka interesna udruga športaša s invaliditetom.

 

Članak 5.

Savez ima svoj znak.

Znak sadrži športaša s loptom u invalidskim kolicima.

 

Članak 6.

Savez ima zastavu plave boje, u omjeru veličina 2 x 1. U sredini zastave je znak Saveza.

 

Članak 7.

Savez ima pečat okruglog oblika. Uz rub je ispisan tekst: ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM, ZAGREB. U sredini pečata nalazi se znak Saveza.

 

Članak 8.

Savez ima štambilj četvrtastog oblika s ispisanim tekstom: ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM, ZAGREB, Savska cesta 137. Uz navedeni tekst štambilj sadrži i važeći broj telefona Saveza.

 

Članak 9.

Rad Saveza je javan. Javnost rada Saveza ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te: pravodobnim i istinitim izvješćima članica Saveza dostavom pismenih materijala i putem sjednica tijela Saveza,
putem sredstava javnog priopćavanja.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdavati svoje glasilo u skladu sa propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 10.

Savez se učlanjuje u Hrvatski paraolimpijski odbor.

Savez se može udružiti i u druge županijske saveze, odnosno  saveze Grada Zagreba, nacionalne te međunarodne saveze i organizacije kada je to od interesa za šport osoba s invaliditetom, a nije u suprotnosti sa Zakonom.

 

 

II       CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA

 

Članak 11.

Ciljevi Saveza su:

– promicanje, razvitak i unapređivanje športa osoba s invaliditetom radi postizanja vrhunskih športskih rezultata u svim športskim granama,

– pomoć udruženim članicama u razvijanju tjelesne kulture, te masovnog i kvalitetnog športa i športske rekreacije osoba s invaliditetom,

– pomoć i utjecaj na razvoj športskih udruga osoba s invaliditetom u pravcu okupljanja što većeg broja mladih ljudi radi ostvarivanja njihovih potreba za športskom aktivnošću.

 

Članak 12.

Djelatnosti Saveza su:

sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja športova osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu,
ostvarivanje utvrđene politike, planova i programa vlastitom djelatnoću i kroz djelatnost udrženih članica,
usklađivanje aktivnosti članica Saveza,
valoriziranje programa potreba i interesa društva u invalidskom športu i predlaganje njegovog finanaciranja prema nadležnim tijelima,
usmjeravanje proračunskih sredstava članaicama Saveza realizatorima programa i skrb o njihovom namjenskom korištenju,
stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dostignuća u športovima osoba s invaliditetom,  skrb o kategoriziranim sportašima s invaliditetom te skrb o unapređenju stručnog rada i osposobljavanje stručnih djelatnika za rad u športu osoba s invaliditetom,
djelovanje na povećanju masovnosti sudionika osoba s invaliditeom u svim športovima,
organiziranje športskih natjecanja i priredbi,
ostvarivanje suradnje sa športskim udrugama u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 13.

Ciljeve i djelatnosti navedene u članku 11.i 12.ovog Statuta, Savez obavlja neposrednim i zajedničkim djelovanjem udruženih članova.

 

III     ČLANSTVO U SAVEZU

 

Članak 14.

Članstvo u Savezu može biti:

 • punopravno
 • pridruženo
 • podupirajuće

 

Članak 15.

Punopravne članice Saveza su:

 • športski savezi osoba s invaliditetom na razini Grada prema vrstama športa,
 • športski savezi osoba s invaliditetom prema vrsti invaliditeta,
 • športske udruge (športski klubovi) i športska društva osoba s invaliditetom.

 

Da bi se ostvarilo punopravno članstvo u Savezu moraju se ispunjavati slijedeći kriteriji:

 • osigurane kadrovske i stručne te osnovne materijalne uvjete za rad i djelovanje,

– športski savez  minimalno 20 registriranih natjecatelja,

– športske udruge (športski klubovi) po vrstama športa odnosno vrstama invaliditeta minimalno registriranih 7                 natjecatelja,

 • da su uredno registrirani pri nadležnom tijelu državne uprave,
 • da prihvaćaju Statut Saveza,
 • da drugi savez istog športa ili iste vrste invaliditeta nije član Saveza (uvjet samo za športske saveze),
 • da su članice isključivo registrirane za djelatnost na području športa osoba s invaliditetom,
 • da se ti športovi nalaze na popisu aktivnosti pripadajućeg nacionalnog saveza i HPO-a, odnosno nadležne međunarodne športske federacije,
 • da su upisani u registru udruga pri Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport.

 

Članak 16.

Pridružene članice Saveza mogu postati športske udruge osoba s invaliditetom koje se bave športskom rekreacijom i ustanove koje su od posebnog značaja za šport osoba s invaliditetom.

 

Članak 17.

Podupirajuće članice mogu biti razna trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe koje sukladno propisanim uvjetima, novčanom potporom ili na neki drugi način pomažu razvitak i napredak športa osoba s invaliditetom, te ostvaruju ciljeve i djelatnosti Saveza.

 

Članak 18.

Punopravno članstvo  Saveza može biti primljen samo jedan  športski savez prema vrsti športa i odnosno prema vrsti invaliditeta s područja Grada Zagreba.

 

Članak 19.

Skupština može podnesitelju zahtjeva za punopravno članstvo dati privremeni status najviše na rok od dvije godine, a u kojem će Savez pratiti djelovanje podnositelja zahtjeva za učlanjenje, nakon kojeg u slučaju da nije donesena odluka o prijemu u punopravno članstvo Saveza, privremeno priznanje automatski gubi valjanost.

 

Članak 20.

Za podnošenje zahtjeva za članstvo potrebno je dostaviti:

 • Zamolbu za prijem u članstvo,
 • Odluku u udruživanju u Savez,
 • Presliku svojeg Statuta,
 • Presliku rješenja o registraciji,
 • Presliku obavijesti Državnog zavoda za statitstiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u,
 • Osnovne podatke u ustroju i djelatnosti,
 • Osnovne podatku o članstvu, predsjedniku i tajniku,
 • Športski savezi prema vrsti športa i prema vrsti invaliditeta, uz podatke navedene u točkama od 1-6 trebaju dostaviti i popis udruženih članica,
 • Podatke o osobama ovlaštenim za zastupanje i predstavljanje,
 •  Opis osnovnih značajki športa, dosadašnjeg djelovanja saveza ili udruge, te sustava natjecanja u tom športu kad zahtjev za učlanjenje podnosi športski savez.

 

 

Članak 21.

Odluku o učlanjenju donosi Skupština Saveza.

Između sjednica Skupštine Saveza odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor Saveza, do sjednice Skupštine Saveza.

 

Članak 22.

Prava i obveze članica su:

 • da svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Saveza utvrđenim dogovorom i ovim Statutom,
 • da provode politiku i odluke usvojene u tijelima Saveza,
 • da se pridržavaju općih akata Saveza,
 • da namjenski koriste proračunska sredstva,
 • da pravovremeno daju izvješća Savezu o ostvarivanju programa i korištenju sredstava,
 • da u svom radu i ostalim aktivnostima ne štete ugledu članice, odnosno Saveza i HPO-a,
 • provođenje odluka Skupštine Saveza, odnosno ostalih tijela u stvarima za koja su ta tijela nadležna.

 

Pravo punopravnih i pridruženih članica je i sudjelovnje u upravljanju poslovima Saveza odnosno pravo birati i biti biran u skladu sa člankom 27. Statuta Saveza.

 

Članak 23.

Kada članica u svom djelovanju ne ostvaruje utvrđene ciljeve i djelatnosti zbog kojih je osnovana, Izvršni odbor Saveza će je upozoriti na nedostatke u radu.

Ako članica i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svoga i ovog Statuta, suspendirati će se iz članstva Saveza do slijedeće sjednice Skupštine Saveza.

 

Članak 24.

Kada članstvo svojim djelovanjem u Savezu:

 • ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovan,
 • ne pridržava se ili krši načela i pravila ovog Statuta,
 • ne izvršava i ne provodi odluke i zaključke tijela Saveza

podliježe mjerama i sankcijama utvrđenim ovim Statutom.

 

 

Članak 25.

Zbog djelovanja članice prema članku 22. ovog Statuta mogu se izreći:

a) mjere:

– upozorenja

– opomena.

b) sankcije:

– suspenzija, kao privremena mjera

– isključenje iz članstva Saveza.

 

Stegovni postupak inicira i provodi Izvršni odbor Saveza. Stegovni postupak može inicirati svaki član Izvršnog odbora, predsjednik, te članica Saveza.

Za provođenje postupka i predlaganje mjera, odnosno sankcija Izvršni odbor može imenovati tročlano povjerenstvo iz svojih redova.

Stegovne mjere i sankcije izriče Izvršni odbor.

Protiv izrečenih mjera i sankcija mogu se podnijeti pismenim putem žalbe Skupštini Saveza koja donosi konačnu odluku.

 

Članak 26.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • dragovoljnim istupom članice na pismeni zahtjev,
 • odlukom o isključenju,
 • prestankom postojanja članice,
 • prestankom postojanja Saveza.

 

IV     RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 27.

Spor/sukob interesa u Savezu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Saveza kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Saveza u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Saveza. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Savezom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured nezadovoljni član najprije se obraća Savezu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća Savez podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 

V       USTROJSTVO SAVEZA

 

Članak 28.

Tijela upravljanja Savezom su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Arbitražno vijeće.

 

 

1. SKUPŠTINA

 

Članak 29.

Skupštinu čine:

I.

 • Gradski savezi po vrstama invaliditeta – 3 zastupnika
 • Gradski savezi po vrsti športa – 3 zastupnika
 • Športska društva u kojem djeluje najmanje 2 športa – 2 zastupnika
 • Športske udruge osoba s invaliditetom (športski klubovi) za koje nije osnovan savez po vrsti športa odnosno vrsti invaliditeta – 1 zastupnik.

 

II.

 • Do 2 zastupnika vrhunskih športaša.

 

III.

 • Do 4 zastupnika pridruženih članica Saveza.

 

Izvršni odbor Saveza će na prijedlog predsjednika odrediti zastupnike za Skupštinu iz točke II. I III.

 

Članak 30.

Zastupnici Skupštine obavezni su potpisati posebnu izjavu o poštivanju ovog Statuta.

Odbijanje potpisa izjave iz prethodnog stavka ovog članka ima značaj ostavke, te je članica Saveza, koju on predstavlja, dužna je predložiti novog zastupnika.

Obaveza je zastupnika Skupštine, da u svakoj prigodi, zastupaju i štite interese Saveza, zagrebačkog športa osoba s invaliditetom te interese udruge koju predstavljaju.

Zastupnici Skupštine dužni su prije svake sjednice Skupštine provesti konzultacije s udrugom koju predstvljaju oko materijala za točke dnevnog reda na sjednicama.

 

Članak 31.

Iznimno, u slučaju spriječenosti zastupnika Skupštine da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo punopravne članice, može, na temelju pisane odluke, uz obrazloženje, imenovati zamjenika za tu sjednicu.

Mandat zamjenskog zastupnika za tu sjednicu podliježe verifikaciji Skupštine.

 

Članak 32.

Mandat zastupnika Skupštine traje 4 godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana za zastupnika Skupštine.

U Skupštinu mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

1) da su državljani Republike Hrvatske,

2) da prihvaćaju Statut i pravila Saveza,

3) da nije osuđivan za kaznena djela.

 

Članak 33.

Članu Skupštine mandat može prestati i prije isteka roka na koji je imenovan, u slučaju:

1. promjene ili gubitka državljanstva,

2. opoziva ili razrješenja,

3. podnošenje ostavke,

4. nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost,

5. kada se utvrde uvjeti nespojivosti određenih funkcija i dužnosti u Savezu i članici čiji je predstavnik.

 

U slučaju opoziva ili razrješenja, mandat članu Skupštine može prestati ako se dokaže:

1. da nije postupao i djelovao u duhu Statuta Saveza,

2. da nije zastupao interese udruge koja ga je izabrala,

3. da je neopravdano izostajao sa sjednica Skupštine Saveza i nije izvršavao povjerene mu zadaće.

Mandat naknadno imenovanog zastupnika traje do isteka mandata članova Skupštine.

 

Članak 34.

Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Saveza na vlastitu inicijativu.

U sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 zastupnika Skupštine, uz suglasnost članice koje su ih imenovale ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka Skupštinu može sazvati predlagatelj sjednice Skupštine.

Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice.

 

Članak 35.

Skupštini predsjedava te potpisuje odluke predsjednik Saveza, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Saveza, odluke potpisuje osoba koju odredi Skupština javnim glasovanjem.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Saveza.

 

Članak 36.

Skupština donosi pravovaljane odluke ukoliko je prisutna natpolivična većina zastupnika, većinom glasova nazočnih zastupnika Skupštine.

Ukoliko se konstatira da na sjednici nije nazočna natpolovična većina zastupnika Skupštine, a nakon čekanja od 15 minuta, konstatira se da je nazočno najmanje 1/3 zastupnika Skupština će donositi pravovaljane odluke 2/3 većinom nazočnih zastupnika.

Za donošenje Statuta potrebna je natpolovična većina glasova svih zastupnika Skupštine.

 

Članak 37.

Skupština Saveza:

 • donosi i mijenja Statut Saveza,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi i mijenja Program rada,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Saveza,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • bira i razrješava dužnost članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
 • bira i razrješava dužnosti predsjednika i dva dopredsjednika Saveza,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Saveza,
 • daje smjernice za rad Saveza,
 • utvrđuje zadatke,
 • odlučuje o primitku članica u Savez,
 • odlučuje o žalbama na odluke Stegovnog povjerenstva,
 • odlučuje o prestanku rada Saveza,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

 

 

2. IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 38.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Saveza.

 

Članak 39.

Izvršni odbor čini devet članova.

Predsjednik Saveza predlaže dopredsjednike i 6 članova Izvršnog odbora vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti prema vrsti invaliditeta odnosno vrsti športa.

Izvršni odbor je izvršno i operativno tijelo.

Predsjednik Saveza saziva sjednice Izvršnog odbora i rukovodi radom Izvršnog odbora.

 

Članak 40.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Programa rada, Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge plana i programa djelatnosti te programske i financijske planove,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Saveza,
 • upravlja imovinom Saveza,
 • podnosi izvješće o radu Skupštini Saveza,
 • izrađuje kriterije za financiranje udruženih članica,
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Saveza,
 • imenuje zastupnike u tijela udruga kojih je Savez članica,
 • donosi odluke o učlanjivanju u druge udruge do konačne odluke Skupštine,
 • osniva stalna i privremena radna tijela,
 • vrši izbor i imenovanja pojedinaca važnih za realizaciju svojih zadataka.
 •  Akti Izvršnog odbora koji se odnose na 1.i 2.alineu ovog članka imaju karakter privremenih odluka do konačnog usvajanja na Skupštini.

 

Članak 41.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Saveza.

Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova nazočnih članova Izvršnog odbora.

U slučaju jednakog broja glasova za i protiv, odlučuje glas predsjedavajućeg.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.

 

Članak 42.

Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 43.

Mandat članova Izvršnog odbora, traje paralelno mandatu Skupštine, odnosno četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.

Mandat članu Izvršnog odbora istovremeno prestaje i u slučaju kada je istoj osobi prestao mandat člana Skupštine.

 

Članak 44.

Sjednice Izvršnog odbora vodi predsjednik Saveza, odnosno jedan od dva dopredsjednika u slučaju odsutnosti predsjednika. Predsjednik može ovlastiti bilo kojeg člana odbora za vođenje sjednice u slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika.

 

Članak 45.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora i na obrazloženi pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora mogu biti radne ili svečane.

Sjednice Izvršnog odbora mogu biti otvorene ili zatvorene za javnost, zavisno o sadržaju i značenju predmeta koji su na raspravi, o čemu odlučuje Izvršni odbor.

 

Članak 46.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti opozvani ako su svojim radom i djelovanjem odstupili od pravila ovog Statuta ili drugih propisanih načela, ako nisu provodili odluke Skupštine ili su na drugi način djelovali suprotno interesima Saveza.

 

Članak 47.

Izvršni odbor može osnovati stalna i povremena radna tijela.

Odlukom o imenovanju stalnih i povremenih radnih tijela, Izvršni odbor utvrđuje njihov sastav, djelokrug i ovlasti.

Izvršni odbor može za izvršavanje pojedinih zadataka imenovati i pojedinca.

Stalna radna tijela Izvršnog odbora

Statutarno povjerenstvo je radno tijelo Izvršnog odbora koje priprema izradu i izrađuje prijeloge Statuta i drugih pravnih normi i normativnih akata Saveza.
Odbor za paraolimpijske športove je radno tijelo Izvršnog odbora koje skrbi o športskim i stručnim potrebama športa osoba s invaliditetom u paraolimpijskim športovima i športskoj rekreaciji osoba s invaliditetom.
Odbor za neparaolimpijske športove i športsku rekreaciju je radno tijelo Izvršnog odbora koje skrbi o športskim i stručnim potrebama športa osoba s invaliditetom u neparaolimpijskim športovima i športskoj rekreaciji osoba s invaliditetom.

 

 

Članak 48.

Članove radnih tijela  Izvršnog odbora, imenuje i razrješava Izvršni odbor. Mandat članova radnih tijela Izvšnog odbora u pravilu traje četiri godine i mogu biti ponovno birani, a odgovorni su Izvršnom odboru. Izvršni odbor može razriješiti članove svojih radnih tijela prije isteka mandata.

 

Članak 49.

Izvršni odbor imenuje predsjednike radnih tijela i na njihov prijedlog imenuje članove.

Izvršni odbor verificira programe rada, usvaja prijedloge i izvješća radnih tijela.

 

Članak 50.

Izvršni odbor može donjeti Poslovnik o radu kojem će urediti djelovanje, prava i obveze te druga pitanja značajna za rad radnih tijela Izvršnog odbora.

 

 

3. PREDSJEDNIK

 

Članak 51.

Predsjednika Saveza bira Skupština na prijedlog Izvršnog odbora dosadašnjeg saziva ili najmanje petorice zastupnika Skupštine koji svoj prijedlog daju u pismenoj formi.

Mandat predsjednika je četiri godine.

Predsjednik Saveza je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora i predsjednik Skupštine.

 

Predsjednik:

 • zastupa Savez,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora Saveza,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
 • rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora,
 • potpisuje poslovnu dokumentaciju i akte koje donosi Skupština,
 • donosi odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje Saveza,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, Poslovnikom i drugim općim aktima Saveza.

 

Predsjednik Saveza podnosi izvješće o svom radu Izvršnom odboru i Skupštini Saveza.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od dva dopredsjednika, odnosno osoba koju odredi.

Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

 

 

4. NADZORNI ODBOR

 

Članak 52.

Nadzorni odbor Saveza prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Saveza i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Saveza u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Saveza.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Saveza.

 

Članak 53.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih predsjednik Nadzornog odbora. Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora niti bilo kojeg drugog tijela.

 

VI     STRUČNI POSLOVI

 

Članak 54.

Izvršni odbor posebnim aktom može regulirati obavljanje stručnih, tehničkih, adminisrativnih i financijskih poslova u kojem će biti utvrđeni izvori financiranja, broj izvršitelja, opis radnih mjesta i ostali uvjeti za sklapanje odgovarajućih ugovora.

 

VII    IMOVINA SAVEZA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 55.

Imovinu Saveza čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine, te
 • imovinska prava.

 

 

Članak 56.

Savez stječe imovinu:

od dotacija,

 • od donacija,
 • od dobrovoljnih priloga i poklona,
 • sredstava lutrije,
 • iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

 

Članak 57.

Financijsko poslovanje Saveza obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Financijsko izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Krajem tekuće godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se zaključni račun Saveza sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 

 

VIII PRESTANAK  POSTOJANJA SAVEZA

 

Članak 58.

Savez prestaje postojati u slučajevima predviđenim Zakonom. U slučaju prestanka postojanja Saveza preostala imovina će pripasti Gradu Zagrebu.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Saveza 2/3 većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Saveza.

 

Članak 59.

Likvidatora Saveza imenuje i opoziva Skupština.

Likvidator se imenuje iz redova članova Saveza i nema mandat.

Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja Saveza iz registra udruga.

 

 

IX     INFORMIRANJE I JAVNOST RADA

 

Članak 60.

Rad Saveza je javan. Savez obavještava javnost o svom radu, odlukama, zaključcima i stavovima organa, osobito onih koji se odnose na izvršavanje  zadataka Izvršnog odbora.

 

Članak 61.

Savez osigurava javnost rada:

 • otvorenošću i dostupnošću sjednica Saveza,
 • obavještavanjem javnog tiska i javnih glasila i publikacija, te putem odgovarajućih saopćenja,
 • objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orijentaciji, godišnjem programu rada te o izvješću o radu Saveza i njegovih članica,
 • na druge načine koji su Savezu dostupni i korisni za širenje pravovaljanih i pravodobnih informacija.

Ostvarivanje javnosti  ne može biti u suprotnostima s interesima, sigurnosti i obrani domovine te drugim društvenim interesima utvrđenim Hrvatskim ustavom i zakonima.

O isključenju javnosti odluku donosi tijelo koje saziva sjednicu.

 

 X       PRIZNANJA

 

Članak 62.

Savez može dodjeljivati priznanja, savezima, udrugama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju športa i športske rekreacije osoba s invaliditetom. Vrsta priznanja, kriterije i načine dodjele utvrđuje Izvršni odbor Saveza sa svojim posebnim aktom.

 

 

XI     DONOŠENJE STATUTA I NJEGOVE IZMJENE I DOPUNE

 

Članak 63.

Statut Saveza donosi Skupština.

Nacrt Statuta Saveza priprema posebno stručno tijelo, a usvaja ga Izvršni odbor koji ga upućuje Skupštini na donošenje.

Izmjene i dopune Statuta Skupštini predlaže Izvršni odbor.

Statut, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

 

XII    PRESTANAK RADA SAVEZA

 

Članak 64.

Savez prestaje s radom odlukom Skupštine Saveza većinom glasova ukupnog broja glasova zastupnika Skupštine i u slučajevima propisanim odredbama Zakona o udrugama.

 

 

XIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 65.

Tumačenje ovog Statuta vršiti će Skupština Saveza.

 

Članak 66.

Svi opći akti Saveza moraju biti usklađeni s ovim Statom.

 

 

Broj: 273/2015.

Zagreb, 20.svibnja 2015.

 

 

Predsjednik Saveza:

Josip Držaić, prof.

Back to top button