Pravilnik o stipendijama 2018.

Pravilnik o stipendijama 2018.

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06., 150/08; 124/10; 124/11; 86/12 i 94/13), Pravilnika Hrvatskog paraolimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša s invaliditetom (u nastavku: HPO), Izvršni odbor Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom na svojoj 25.sjednici održanoj dana 26.veljače 2015.godine, temeljem izmjena i dopuna Pravilnika usvojenih na 2.sjednici Izvršnog odbora Saveza održanoj 17.rujna 2015.godine te temeljem izmjena i dopuna Pravilnika usvojenih na 24.sjednici Izvršnog odbora održanoj 18.listopada 2018.godine

 

donosi

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA  I NAČINU PLAĆANJA STIPENDIJA I NAKNADA VRHUNSKIM SPORTAŠIMA S INVALIDITETOM GRADA ZAGREBA

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kategorije vrhunskih sportaša s invaliditetom, uvjeti za stjecanje prava na isplatu sportskih stipendija i naknada, postupak za ostvarivanje tih prava, priznavanje, trajanje i prestanak prava, visina i način isplate te druga pitanja u svezi sa sportskom stipendijom i naknadama sportašima s invaliditetom.

Članak 2.

Sredstva za sportske stipendije i naknade vrhunskim sportašima s invaliditetom planiraju se Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

 

 

 1. KATEGORIJE VRHUNSKIH SPORTAŠA S INVALIDITETOM

Članak 3.

Pravo na sportsku stipendiju ostvaruju sportaši s invaliditetom u paraolimpijskim i neparaolimpijskim pojedinačnim sportovima koji imaju status vrhunskog sportaša s invaliditetom 1., 2., i 3.kategorije, a sportsku naknadu sportaši s invaliditetom 1.kategorije.

Članak 4.

Sportaš dokazuje status rješenjem HPO-a o kategorizaciji sportaša.

 

 

 1. STJECANJE PRAVA

Članak 5.

Pravo na sportsku stipendiju i naknadu ostvaruje sportaš iz članka 3.ovog Pravilnika ispunjavanjem slijedećih uvjeta:

 1. da je član sportskog kluba (društva) s invaliditetom koji je udružen u Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom,
 2. da u matičnom klubu tijekom cijele godine uredno i redovito obavlja svoje sportske zadaće priprema i treninga na području Grada Zagreba uvažavajući specifičnost pojedinog sporta osoba s invaliditetom, te sudjeluje na prvenstvima Grada Zagreba,
 3. da se redovito odaziva na pripreme, treninge i nastupe za reprezentaciju Grada Zagreba, ako je formirana, te da izvršava obveze prema gradskoj ili nacionalnoj selekciji ako ga za člana gradske ili nacionalne selekcije odredi nadležno tijelo gradskog ili nacionalnog sportskog saveza,
 4. da nastupa za svoj klub na službenom prvenstvu Hrvatske ili Kup-u za osobe s invaliditetom u tekućoj godini-sezoni tijekom trajanja rješenja o kategorizaciji, osim ako nenastupanje nije uzrokovano opravdanim razlogom,
 5. da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije,
 6. da sportaši koji zadovoljavaju kriterije iz stavka 1.-5.osobno dostavljaju na odgovarajućem obrascu evidencije treninga, do 5.u mjesecu za prethodni mjesec, ovjereno od kluba i potpisano od strane trenera,
 7. da će svojim ponašanjem dostojno poticati i promicati etičke vrijednosti sporta osoba s invaliditetom i sportskog stvaralaštva.

Vrhunski sportaš s invaliditetom se na poziv Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom obvezuje odazvati promotivno-marketinškim aktivnostima organiziranim od strane Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom.

 

 

 1. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 6.

Pravo na sportsku stipendiju i naknadu sportaš s invaliditetom ostvaruje na osnovu podnesenog zahtjeva od strane udruge čiji je član, a uz zahtjev mora priložiti:

 1. Važeće rješenje HPO-a o kategorizaciji sportaša,
 2. Službene rezultate sa natjecanja temeljem kojih se traži stipendija,
 3. Dokaz o prebivalištu u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji,
 4. Potvrdu kluba (društva) o urednom i redovitom obavljanju sportske zadaće priprema i treninga u Gradu Zagrebu, kao i natjecanjima,
 5. Izjavu sportaša o drugim sportskim primanjima,
 6. Evidencijski list o prisutnosti na treningu.

Članak 7.

Zahtjev se podnosi Zagrebačkom športskom savezu osoba s invaliditetom putem matičnog kluba (društva) koji dostavlja objedinjeno, dokumente iz članka 7.ovog Pravilnika.

Odluku o prihvaćanju zahtjeva donosi Stručna tajnica Zagrebačkog sportskog saveza osoba s invaliditetom.

Isplata stipendije i naknade po zahtjevima podnesenim nakon donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, ovisiti će o raspoloživim sredstvima za te namjene.

 

 1. PRIZNAVANJE, TRAJANJE I PRESTANAK PRAVA

Članak 8 .

Prvo na sportsku stipendiju sportašu se priznaje slijedeći mjesec od dana podnošenja zahtjeva i traje kako slijedi:

 1. Za vrhunske sportaše s invaliditetom 1.kategorije četiri godine, pod uvjetom da sportaš svake godine (nakon prve) ostvari najmanje rezultat vrijednosti u prvih 50% plasiranih sportaša na svjetskoj rang listi , svjetskom ili europskom prvenstvu, ukoliko sportaš nije ostvario gore navedeni rezultat uvjet je da na državnom prvenstvu u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji osvoji 1.mjesto u sportu, sportskoj grani ili sportskoj disciplini u kojoj je nastupilo najmanje 3 natjecanje iz dva različita kluba.
 2. Za vrhunske sportaše s invaliditetom 2.kategorije dvije godine, pod uvjetom da sportaš u drugoj godini ostvari rezultat najmanje 3.kategorije prema kriterijima svog sporta, a sukladno pravilniku HPO-a o kategorizaciji,
 3. Za vrhunske sportaše s invaliditetom 3.kategorije jednu godinu, pod uvjetom da u tom razdoblju sportaš aktivno sudjeluje u reprezentativnoj selekciji RH,
 4. Svi plasmani i osvojene medalje moraju biti u prvih 50% bolje plasiranih sportaša.

Pravo na sportsku naknadu priznaje se vrhunskim sportašima s invaliditetom 1.kategorije ovisno o postignutom rezultatu, što se regulira posebnom odlukom Izvršnog odbora Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom.

Za ostvarene iznimne sportske rezultate (medalja na Paraolimpijskim igrama ili svjetskom prvenstvu) Izvršni odbor ZŠSOI-ja posebnom odlukom može odobriti novčanu naknadu sportašu do maksimalno neoporezivog iznosa nagrade, sukladno raspoloživim sredstvima.

Kategoriziranom sportašu s invaliditetom koji pristupi sportskoj udruzi koja je udružena u Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom pravo na sportsku stipendiju i naknadu priznaje se slijedeći mjesec od dana podnošenja zahtjeva i traje do isteka važećeg rješenja HPO-a o kategorizaciji sportaša.

Iznimno, kategoriziranom sportašu s invaliditetom koji prvi put podnosi zahtjev za stipendiju i naknadu, Stručna tajnica ZŠSOI-ja može odobriti isplatu za najviše 30 dana unatrag, računajući od dana dostave rješenja o kategorizaciji u Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom.

Povrijeđeni sportaš i porodiljini dopust:

Ukoliko se sportaš povrijedi i zbog ozljede ne ispuni kriterije iz čl. 9, sportaš ima pravo na stipendiju u trajanju od idućih 6 mjeseci, od dana nastanka ozljede.

Nakon što istekne 6 mjeseci, sportašu se može produžiti primanje stipendije na nova 3 mjeseca, ukoliko ozljeda nije sanirana, što se dokazuje medicinskom dokumentacijom i dostavlja uz zamolbu za produženje stipendije na nova 3 mjeseca.

Sportaš povredu dokazuje dostavljanjem medicinske dokumentacije u stručnu službu saveza, najkasnije 7 dana nakon nastanka ozljede.

Za vrijeme korištenja porodiljinog dopusta sportašica ima pravo na stipendiju u trajanju od početka korištenja porodiljinog dopusta najviše do 6 mjeseci nakon rođenja djeteta.

Članak 9.

Pravo na sportsku stipendiju i naknadu sportašu s invaliditetom prestaje:

 1. Ukoliko je prestao biti član kluba (društva) koji je član Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom (odnosno ukoliko je klub prestao biti član Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom).
 2. Ukoliko je prestao uredno i redovito obavljati svoje sportske zadaće priprema i treninga na području Grada Zagreba, te na natjecanjima.
 3. Ukoliko je protiv njega pokrenut stegovni postupak od strane udruge ili nacionalnog sportskog saveza  osoba s invaliditetom koji ima za posljedicu kaznu zabrane nastupanja uključivo kazna zbog dopinga.
 4. Ukoliko mu je izrečena kazna isključenja iz udruge ili nacionalne selekcije osoba s invaliditetom.
 5. Ukoliko su se stekli uvjeti za nastupanje pravnih posljedica osude i kaznenog postupka sukladno Zakonu o sportu.
 6. Odjavom prebivališta sa područja Grada Zagreba.
 7. Ukoliko sportaš s invaliditetom nema redovito potpisano i ovjereno izvješće o prisustvu na treninzima i osobno predano u uredu ZŠSOI-ja.

 

Članak 10.

Odluku o prestanku prava na sportsku stipendiju i naknadu donosi Stručna tajnica Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom na temelju obavijesti klub (društva), čiji je sportaš član ili na temelju objektivnih i relevantnih saznanja Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom.

Pravo na sportsku stipendiju i naknadu prestaje danom nastupa okolnosti iz članka 10.ovog Pravilnika.

Sportsku stipendiju i naknadu, primljenu nakon prestanka ostvarenja prava na isto, sportaš s invaliditetom mora vratiti u cjelokupnom primljenom iznosu u roku od 30 dana od dana primitka odluke.

Članak 11.

Pravo na sportsku stipendiju i naknadu može prestati i prije isteka vremena utvrđenog rješenjem o kategorizaciji u slučaju:

 1. Ukidanja statusa kategoriziranog sportaša s invaliditetom HPO-a.
 2. Neosiguranih sredstava planiranih Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Sportaš s invaliditetom kojem je rješenjem ukinut status kategoriziranog sportaša s invaliditetom, mora vratiti cjelokupni primljeni iznos u roku od 30 dana od dana primitka rješenja o ukidanju statusa.

Ukoliko sportaš s invaliditetom odnosno sportski klub (društvo) s invaliditetom čiji je član, a koji prima sportsku stipendiju i naknadu ne prijavi ili prikrije činjenice iz članka 10.ovog Pravilnika, može snositi financijske posljedice sukladno aktima Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom i odlukama nadležnih tijela Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom.

Članak 12.

U slučaju da sportaš s invaliditetom za vrijeme ostvarivanja prava na sportsku stipendiju i naknadu ostvari temelj za produženje istog statusa provodi se postupak iz glave IV. ovog Pravilnika.

U slučaju da sportaš s invaliditetom za vrijeme ostvarivanja prava na sportsku stipendiju i naknadu ostvari temelj za priznavanje novog statusa (viša kategorija ili različita disciplina), provodi se postupak iz glave IV. ovog Pravilnika i pravo se priznaje prvog dana slijedećeg mjesec od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na stipendiju i naknadu na temelju rezultata pojedinog sportaša s invaliditetom određuje se samo za jedan rezultat u kategoriji koja je povoljnija za sportaša s invaliditetom.

 1. VISINA I NAČIN ISPLATE

 

Članak 13.

Ukupni godišnji iznos za sportske stipendije i naknade planira se Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba, koji se donosi kao sastavni dio Proračuna Grada Zagreba.

Odluku o visini sportske stipendije i naknade sportašu s invaliditetom, temeljem stavka 1. ovog članka, donosi Izvršni odbor Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom.

Članak 14.

Sportska stipendija i naknada isplaćuju se sportašu s invaliditetom na temelju odluke Izvršnog odbora Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom od dana priznavanja i traje dok mu je priznato pravo.

Sportska stipendija i naknada isplaćuju se u pravilu do 15. u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun sportaša s invaliditetom, ovisno o dinamici i rokovima transfera sredstava za stipendije i naknade iz gradskog proračuna.

Sportaš s invaliditetom je dužan dati izjavu o tome da li prima stipendiju ili naknadu kod drugih isplatitelja, da li mu isplatitelj oporezuje stipendiju ili naknadu te osnovne podatke o žiro računu i poslovnoj banci kod koje se račun vodi te članstvu u zagrebačkom klubu (društvu) osoba s invaliditetom, kao i aktivni status sportaša s invaliditetom.

Visina sportske stipendije i naknade sportašu s invaliditetom se može smanjiti u slučaju da nisu osigurana planirana sredstva iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a odluku o tome donosi Izvršni odbor Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom.

 

 

 1. EVIDENCIJA

Članak 15.

Evidencija vrhunskih sportaša s invaliditetom na području Grada Zagreba vodi se u Stručnoj službi Zagrebačkog športskog saveza osoba s invaliditetom za potrebe isplate stipendija i naknada vrhunskim sportašima.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

Skrb o primjeni, davanje naputaka, stručnu i administrativnu provedbu poslova i zadaća u svezi s ovim Pravilnikom zadužen je Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom.

Članak 17.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i prema postupku njegovog donošenja.

 

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja.

 

Zagreb, 18.listopad 2018.

Broj:  683/2018.

Predsjednik:

Josip Držaić, prof.

Back to top button